Ens locals

Ajuts per al programa "Experiències Turisme Espanya”

Línia

Experiència Turisme Espanya impulsa projectes de xarxes d'actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a Espanya, si es desenvolupa a tot el territori nacional o, almenys, a tres comunitats autònomes, i s'emmarca en tres línies de treball.

Beneficiaris

Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, provincial o autonòmica i societats públiques associades a aquestes, empreses o pimes turístiques, agrupacions d’interès econòmic, fundacions, associacions o federacions. Els beneficiaris hauran de tenir un àmbit territorial d’actuació que afecti, almenys, a tres comunitats autònomes.

Data límit per la presentació

20/04/2022.

Import de la convocatòria

26 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-417