Ens locals

Ajuts a les federacions esportives per a realitzar inversions en tecnologia i mitjans audiovisuals que digitalitzin l'entrenament esportiu i la identificació de talent

Línia

La convocatòria té per objecte concedir subvencions a federacions esportives espanyoles destinades a la digitalització dels processos d’entrenament i d’identificació de talent, a través de: 

  • Monitorització de la salut i recuperació física 
  • Obtenció i anàlisi de dades per a la millora en el rendiment esportiu
  • Obtenció i anàlisi de dades per al desenvolupament d’estratègies esportives 

Beneficiaris

Podran ser sol·licitants i perceptors dels ajuts totes les federacions esportives espanyoles, que presentin projectes enquadrats en alguna de les finalitats previstes a la convocatòria. 

Data límit de presentació

15 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l’extracte al BOE (publicat el 5 de juliol de 2023)

Import de la convocatòria

5.000.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-20558