Ens locals

Convocatòria del programa NEOTEC

Línia

Els ajuts d'aquesta Ordre s'emmarquen en la inversió 1I del Component 25 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, anomenat Spain Audiovisual Hub, que té com a objectiu posicionar Espanya com a centre de referència per a la producció audiovisual i el sector de videojocs, mitjançant l'atracció d'inversions i talent, la simplificació de requisits i l'impuls de l'ecosistema d'empreses i professionals en l'àmbit de la producció en espanyol i en altres llengües.

Beneficiaris

- Empreses, entenent com a tals totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament.

  - Organismes públics de recerca definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny.

  - Universitats públiques i els seus instituts universitaris, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

  - Instituts d'investigació sanitària acreditats d'acord amb el que estableix el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts de recerca biomèdica o sanitària i normes complementàries.

  - Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits en el registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre d'aquests Centres.

Data límit per la presentació

05/07/2022

Import de la convocatòria

35.000.000€

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6991