Ens locals

Programa d'incentius 1: "Capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d'assaig i/o fabricació", inclòs en els programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Línia

Els projectes poden fer referència a una de les baules de la cadena tecnològica de l'hidrogen renovable, des de la producció fins al seu ús final. Les actuacions a incentivar són aquelles relacionades amb projectes de contingut R+D+i amb centres de fabricació d'equips i/o components relacionats amb la cadena de valor de l'hidrogen renovable o la millora de les capacitats vinculades a la R+D+i (s'inclouen les instal·lacions d'assaig de components, sistemes, vehicles i equips auxiliars relacionats amb l'entorn d'ús de l'hidrogen renovable).

Beneficiaris

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia (que han de comptar almenys amb una pime).

Data límit per la presentació

07/06/2022.

Import de la convocatòria

30 milions d'€

Enllaç

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/716/programa-de-incentivos-1-capacidades-avances-tecnologicos-e-implantacion-de-lineas-de-ensayo-y-o-fabricacion-incluido-en-los-programas-de-incentivos-a-la-cadena-de-valor-innovadora-y-de-conocimiento-del-hidrogeno-renovable-en-el-marco-prtr