Ens locals

Ajuts per a les infraestructures científiques i tècniques singulars

Línia

L'objecte de la convocatòria és regular la concessió d'ajuts públics el 2022 per a l'execució d'inversions incloses en els Plans estratègics de les infraestructures científiques i tècnica singulars (ICTS) que hagin estat declarades de prioritat alta pel Comitè assessor d'infraestructures singulars (CAIS) en el marc de l'actualització del Mapa d'ICTS 2021-2024, excloent les inversions d'aquelles ICTS o nodes a les quals s'hagi requerit un pla d'acció per resoldre deficiències.

Beneficiaris

Organismes públics de recerca, les universitats públiques i els seus instituts universitaris, i altres centres públics d'R+D.

Data límit per la presentació

02/06/2022

Import de la convocatòria

37.521.008,99€

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-B-2022-15663.pdf