Ens locals

Convocatòria per a la implantació i desenvolupament de la Xarxa Estatal de Centres d’Excel·lència de Formació Professional

Línia

L’objectiu de la convocatòria és crear una xarxa estatal de centres d’excel·lència de formació professional, establir les bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a la seva implantació i desenvolupament, així com convocar ajuts de la modalitat 1 per a inici de plans de qualificació i incorporació com centres integrants de la xarxa estatal de centres d’excel·lència de Formació Professional de l’any 2022, en el marc del Component 20, Inversió 2, denominada "Transformació Digital de la Formació Professional".

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts, tant de la modalitat 1 com de la modalitat 2:

-Modalitat 1. Subvenció per a inici de plans de qualificació i integració com a centres de la xarxa estatal de centres d'excel·lència de Formació Professional, que comprendran activitats de la fase I i de la fase II

-Modalitat 2. Subvenció de continuïtat per al desenvolupament i consolidació de plans iniciats i finançats d'acord a convocatòries anteriors, que comprendran activitats de la fase II.

Les Administracions públiques competents en matèria de Formació Professional, que seran les perceptores de la totalitat dels fons i responsables de la seva justificació.

Data límit per la presentació

40 dies comptant des del dia següent al de la publicació de l’extracte de l’ordre de convocatòria al BOE (publicada el 28 de juliol de 2022)

Import de la convocatòria

50.000.000 euros

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12621.pdf